×
اطلاعات تماس با پشتیبانی
09-17
تلفن پشتیبانی :09216263961- 02122470520

نصب درب اتوماتیک درشمال تهران

متن تشریحی  درب اتوماتیک .
.
.
.
.
امروزه دربهای اتوماتیک وبطورکلی  سیستمهای کنترل تردد  نقش مهم وتاثیرگذاری درسهولت کارهای روزمره رادارند.
مادراینجابناداریم به چندسوال مهم پاسخ بدهیم:
#_انواع درب اتوماتیک چیست؟
#_بهترین  درب اتوماتیک  چیست؟
#_معیارهای انتخاب درب اتوماتیک خوب چیست.
#_قیمت درب اتوماتیک چقدراست؟
#_چه کسی  مشاوره رایگان جهت درب اتوماتیک  میدهد؟
انواع درب اتوماتیک چیست؟
دربهای اتوماتیک عمدتا بصورت درب اتوماتیک بازویی_ریلی_رول آپ_سکشنال_زیرسقفی_
کرکره برقی_درب اتوماتیک شیشه ای تقسیم می‌شوند.
 درب اتوماتیک بازویی  اغلب برای مکان‌هایی که محدودیت فضای کمتری دارنداستفاده میشوندمثل خانه های حیاط شمالی.که میتوانندبصورت دولنگه ویاتک لنگه باشند.
دربهای ریلی نیزبرای مکان‌هایی که محدودیت فضابیشتراست مثل خانه های حیاط جنوبی ویاجاهایی که پارکینگ مزاحم وجوددارد استفاده می‌شوند.
دربهای رول آپ یازیرسقفی درمکانهایی که محدودیت فضابیشتراست وامکان دورپیچ رول نیزوجودندارداستفاده میشوندودرب بصورت دوران ۹۰درجه ازحالت عمودی بحالت افقی وزیرسقف بسته می‌شود.این مدل دربها گرانتر هستندودرجاهای خیلی خاص استفاده می‌شوند.
کرکره برقی نیزدرواقع یک نوع  درب اتوماتیک  است که برای مکان‌هایی که محدودیت فضابیشتراست استفاده میشوندکه علاوه بسهولت اززیبایی خاصی نیزبرخوردارند.جنس تیغه های کرکره برقی برحسب موردومکان مورداستفاده میتواندازفلزآلومینیوم یافولاد یاموادشفاف پلی کربنات استفاده شوند.
شمامشتری گرامی برای نصب درب اتوماتیک وانتخاب نوع وجنس آن میتوانیدباکارشناسان مابصورت رایگان مشاوره داشته باشید.
گروه مهندسی تصویرسازان مدرن 
02122470520
09216263961
بهرام نادمی

برچسب ها :

نصب درب اتوماتیک درشمال تهران